Inbjudan till årsmöte

March 3, 2022

Fonden för Psykisk Hälsa bjuder in till årsmöte den 20 april. Årsmötet startar klockan 17:00 och direkt efter genomförs det konstituerande styrelsemötet.

Kallade till årsmötet är ständiga medlemmar och årsmedlemmar som har betalt årsavgiften för 2021. Dessa har rösträtt på årsmötet. Kallade till konstituerande möte är den nya styrelsen och sker i särskild ordning.


Plats:

The Park, Magnus Ladulåsgatan 3, Stockholm


Anmälan:

Anmälan till årsmötet skall ske till info@fondenpsykiskhalsa.se eller över telefon 08-650 36 90 senast den 16 april.


Dagordning:

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av ordförande för mötet

4. Val av sekreterare för mötet

5. Val av två justeringsmän samt tillika rösträknare

6. Godkännande att årsmötet utlysts enligt stadgarna

7. Styrelsens årsredovisning inkl. verksamhetsberättelse

8. Revisorernas berättelse

9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

10. Val av revisionsbyrå

11. Beslut om årsavgifter

12. Beslut om arvode till ordförande

13. Beslut om uppdrag och ersättning till Logogen AB

14. Val av styrelseledamöter för tre år

15. Val av tre representanter till valberedning för ett år

16. Övriga frågor*

*) På årsmötet får inte fattas beslut i andra än här ovan uppräknade ärenden, såvida de inte har angivits i kallelsen till mötet.

Väl mött!

Martin Schalling, Ordförande Fonden för Psykisk Hälsa

Senaste nyheterna