Inbjudan till årsmöte

March 27, 2023

Fonden för Psykisk Hälsa bjuder in till årsmöte den 25 april. Årsmötet startar klockan 17:00 och direkt efter genomförs det konstituerande styrelsemötet.


Kallade till årsmötet är styrelsen, ständiga medlemmar samt årsmedlemmar som har betalt årsavgiften för 2023. Dessa har rösträtt på årsmötet. Kallade till konstituerande möte är den nya styrelsen och sker i särskild ordning.


Plats:

Lokal meddelas vid anmälan!


Anmälan:

Anmälan till årsmötet skall ske till info@fondenpsykiskhalsa.se eller över telefon 08-650 36 90 senast den 16 april.


Dagordning:

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av ordförande för mötet

4. Val av sekreterare för mötet

5. Val av två justeringsmän samt tillika rösträknare

6. Godkännande att årsmötet utlysts enligt stadgarna

7. Styrelsens årsredovisning inkl. verksamhetsberättelse

8. Revisorernas berättelse

9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

10. Val av ordförande till styrelsen

11. Val av revisionsbyrå

12. Beslut om årsavgifter

13. Beslut om arvode till ordförande

14. Beslut om uppdrag och ersättning till Logogen AB

15. Val av styrelseledamöter för tre år

16. Val av tre representanter till valberedning för ett år

17. Övriga frågor*

*) På årsmötet får inte fattas beslut i andra än här ovan uppräknade ärenden, såvida de inte har angivits i kallelsen till mötet.

Väl mött!

Martin Schalling, Ordförande Fonden för Psykisk Hälsa

Senaste nyheterna