Inbjudan till årsmöte

April 12, 2021

Fonden för Psykisk Hälsa bjuder in till årsmöte den 20 april. Årsmötet startar kl. 17:00 och direkt efter genomförs det konstituerande styrelsemötet.

Både årsmötet och det konstituerande styrelsemötet (17:00 - 19:00) sker digitalt över Zoom.

Kallade till årsmötet är ständiga medlemmar och årsmedlemmar som har betalt årsavgiften för 2021. Dessa har rösträtt på årsmötet. Kallade till konstituerande möte är den nya styrelsen och sker i särskild ordning.

Anmälan

Anmälan till årsmötet skall ske till info@fondenpsykiskhalsa.se eller över telefon 08-650 36 90 senast den 16 april. De som anmält sig får en Zoomlänk till mötet. De som inte har dator kommer att få ett nummer för telefonkonferens som alternativ.

Handlingar till årsmötet

Inbjudan till årsmöte

Årsredovisning för 2020

Revisionsberättelse för 2020

Stadgar - Fonden för Psykisk Hälsa

Dagordning:

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av ordförande för mötet

4. Val av sekreterare för mötet

5. Val av två justeringsmän samt tillika rösträknare

6. Godkännande att årsmötet utlysts enligt stadgarna

7. Styrelsens årsredovisning inkl. verksamhetsberättelse

8. Revisorernas berättelse

9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

10. Information och beslut om stadgeändringar

11. Beslut om datum för ett ytterligare årsmöte för att fastställa den ändrade stadgarna.

12. Val av revisionsbyrå

13. Beslut om årsavgifter

14. Beslut om arvode till ordförande

15. Val av styrelseledamöter för tre år

16. Val av tre representanter till valberedning för ett år

17. Övriga frågor*


*) På årsmötet får inte fattas beslut i andra än här ovan uppräknade ärenden, såvida de inte har angivits i kallelsen till mötet.

Väl mött!

Martin Schalling, Ordförande Fonden för Psykisk Hälsa

Senaste nyheterna