Inbjudan till extra årsmöte

May 26, 2021

Fonden för Psykisk Hälsa bjuder in till ett extrainsatt årsmöte den 9 juni efter att förslag på ändringar i stadgarna kom upp på tidigare årsmöte. Detta kräver ett extrainsatt årsmöte för att kunna ta beslut och godkänna styrelsens förslag på ändringar.

Det extrainsatta årsmötet startar kl. 12:00 och sker digitalt över Zoom.

Kallade till årsmötet är ständiga medlemmar och årsmedlemmar som har betalt årsavgiften för 2021. Dessa har även rösträtt på årsmötet.


Anmälan

Anmälan till årsmötet skall ske till info@fondenpsykiskhalsa.se eller över telefon 08-650 36 90 senast den 3 juni. De som anmält sig får en Zoom-länk till mötet. De som inte har dator kommer att få ett nummer för telefonkonferens som alternativ.

Handlingar till extrainsatt årsmöte

Inbjudan till extrainsatt årsmöte

Stadgar - Fonden för Psykisk Hälsa

Styrelsens förslag till ändringar i stadgarna

Kompletterande förslag till ändringar i stadgarna

Dagordning:

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av ordförande för mötet

4. Val av sekreterare för mötet

5. Val av två justeringsmän samt tillika rösträknare

6. Godkännande att årsmötet utlysts enligt stadgarna

7. Information och beslut om stadgeändringar

8. Val av tre representanter till valberedning för ett år


*) På årsmötet får inte fattas beslut i andra än här ovan uppräknade ärenden, såvida de inte har angivits i kallelsen till mötet.

Väl mött!

Martin Schalling, Ordförande Fonden för Psykisk Hälsa

Senaste nyheterna