Stipendiater 2022/2023

May 9, 2023

Fonden för Psykisk Hälsa delar ut forskningsmedel till företrädesvis unga forskare, som är i början av sina forskningskarriärer, och som är verksamma inom psykiatrisk, psykologisk och suicidpreventiv forskning.

Sedan 2013 har vi ökat forskningsanslagen för varje år och det är tack vare donationer och gåvor från er! Vår verksamhet bygger helt på donationer och ju mer vi samlar in, desto större anslag till forskningen kan vi dela ut.

Stipendiater 2022/2023

Alvaro Carrier Ruiz

Reglering av beroende och belöning genom synergiskt dopamin och aktivin signalering


Kristina Aspvall

Ett föräldrainriktat digitalt preventionsprogram för barn med hög risk att utveckla tvångssyndrom


Maria Bragesjö

Klinisk effekt och kostnadseffektivitet av intensiv exponeringsbaserad trauma-fokuserad behandling för PTSD: en randomiserad kontrollerad studie


Maria Hedman Lagerlöf

På väg mot en effektiv behandling vid fibromyalgi: Objektiv mätning av smärtreglering hos personer som erhållit internetlevererad exponeringsbehandling


Maximilian Tufvesson Alm

LEAP2:s roll för mental hälsa och relaterade ätstörningar


Mia Asplund

Vägledd internetförmedlad KBT för dermatillomani (DTM) – en randomiserad kontrollerad studie


Michael Ioannou

Dopamin-stabiliseraren OSU6162: Fas-II studie vid bipolär depression


Sara Wallhed Finn

Läkemedelsbehandling av alkoholberoende under graviditet

Forskning rörande barn och ungas psykiska hälsa med särskilt stöd från Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm:

Elisabeth Paul

Effekterna av akut stress på kynureninmetaboliter hos individer med en historik av misshandel som barn med och utan en motståndskraft mot substansberoende


Josephine Savard

Perinatala faktorers longitudinella inverkan på moder och barns hälsa


Lisa Dinkler

Undvikande/restriktiv ätstörning (ARFID) hos barn: samsjuklighet och etiologi


Matti Cervin

Känslobearbetning hos unga med psykiska besvär


Rebecka Keijser

Potentiella riskfaktorer för psykisk ohälsa bland ungdom och vuxna med språkstörning

Donation genom Suicide Zero särskilt riktat till forskning inom suicidprevention:

Adrian Desai Boström

Epidemiologiska studier av självmordsdödlighet och svår psykisk sjukdom bland svenska ungdomar


Alexander Kronsell

Epidemiologiska studier av elbehandling (ECT) för depression


Camilla Olsson

Suicidtankar och suicidrisk hos personer med afasi efter strokevårdens omhändertagande


Johan Bjureberg

SAFETY-projektet: Förebygga suicid genom akut behandling för barn och ungdomar


Marion Opatowski

Premenstruella störningar och risk för dödlighet

Senaste nyheterna