Om Oss

Psykisk hälsa -
En rättighet åt alla!

Fonden för Psykisk Hälsa bidrar till mer forskning, ökad öppenhet och samhällspåverkan.
Fonden för Psykisk Hälsa är en ideell fond som samlar in medel och delar ut forskningsanslag varje år inom det psykiatriska och psykologiska området i Sverige. Fonden grundades 1993 under namnet Psykiatrifonden med syfte att öka kunskapen inom det psykiatriska och psykologiska området, och för att minska fördomar om psykisk sjukdomar och funktionsnedsättningar. Fonden har ett 90-konto som kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och är medlem i Giva Sverige.

Psykisk hälsa - En rättighet åt alla!

Vad är egentligen psykisk hälsa? Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) innebär psykisk hälsa ett tillstånd där varje individ kan förverkliga sina egna möjligheter, klarar av vanliga påfrestningar och kan bidra i samhället som hen lever i.

Vår vision är att alla människor, i alla åldrar ska ha samma rättigheter till psykisk hälsa i enlighet med WHO:s definition och de globala målen för god hälsa och välbefinnande i Agenda 2030.

Vårt mål är att förebygga psykisk sjukdom, öka livskvalitet och rädda liv

Vårt mål är att färre ska drabbas av psykisk sjukdom och att människor som lever med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning ska ha en god livskvalitet, kunna uppfylla sina livsmål och leva ett liv som inte förkortas på grund av psykisk sjukdom.

Vi vill bidra till psykisk hälsa genom:

Mer forskning
Vi vill öka forskningsanslagen så att bättre, förebyggande och behandlande metoder lyfts fram för att förebygga psykisk sjukdom, öka livskvalitet och rädda liv.
Ökad öppenhet
Med folkbildande kunskapsspridning om psykisk ohälsa och psykiska sjukdomar ökar medvetenheten och förståelsen i samhället för dessa vanliga tillstånd. En ökad öppenhet bland allmänheten förebygger psykisk sjukdom, ökar livskvaliteten och räddar liv.
Samhällspåverkan
Deltagande i samhällsdebatten för att lyfta betydelsen av att forskning och beprövad erfarenhet alltid ska ligga till grund för beslut om satsningar och åtgärder för psykisk hälsa.
Diamantsponsorer

Hjälp oss att hjälpa mer!

Genom att ge en gåva, dela eller utbilda dig själv så hjälper du oss i kampen för en bättre psykisk hälsa.