Psykisk hälsa - En rättighet åt alla!

Genom mer forskning och ökad öppenhet bidrar vi till att alla ska ha samma rätt till psykisk hälsa.
Fonden för Psykisk Hälsa är en ideell fond som samlar in medel och delar ut forskningsanslag varje år inom det psykiatriska och psykologiska området. Fonden grundades 1993 under namnet Psykiatrifonden. Syftet var då som nu att öka kunskapen inom det psykiatriska och psykologiska området samt att minska fördomar om psykisk sjukdomar och funktionsnedsättningar. Fonden har ett 90-konto som kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och är medlem i Giva Sverige.

Vår vision: Psykisk hälsa är en rättighet åt alla

Vad är egentligen psykisk hälsa? Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) innebär psykisk hälsa ett tillstånd där varje individ kan förverkliga sina egna möjligheter, klarar av vanliga påfrestningar och kan bidra i samhället som hen lever i.

Vår vision är att alla människor, i alla åldrar ska ha samma rättigheter till psykisk hälsa i enlighet med WHO:s definition och de globala målen för god hälsa och välbefinnande i Agenda 2030.

Våra mål: Förebygga psykisk sjukdom, öka livskvalitet och rädda liv

Våra mål är att färre ska drabbas och att människor som lever med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning ska ha en god livskvalitet, och leva ett liv som inte förkortas på grund av psykisk sjukdom.

Vår mission: Mer forskning, ökad öppenhet och samhällspåverkan för psykisk hälsa

Mer forskning
Vi vill öka forskningsanslagen inom det psykiatriska och psykologiska området. Genom mer forskning vill vi bidra till bättre förebyggande och behandlande metoder.
Ökad öppenhet
Vi vill bidra till kunskapsspridning om psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar. Genom ökad öppenhet vill vi bidra till medvetenhet om dessa vanliga tillstånd och att människor söker hjälp i tid.
Samhällspåverkan
Vi vill lyfta betydelsen av att forskning och beprövad erfarenhet alltid ligger till grund för satsningar och åtgärder för psykisk hälsa. Genom opinion och debatt vill vi bidra samhällspåverkan.
Diamantsponsorer