Forskning

Stipendiater

Stipendiater

Här listar vi alla forskningsprojekt som har fått anslag från Fonden för Psykisk Hälsa.
Reglering av beroende och belöning genom synergiskt dopamin och aktivin signalering
Ett föräldrainriktat digitalt preventionsprogram för barn med hög risk att utveckla tvångssyndrom
Klinisk effekt och kostnadseffektivitet av intensiv exponeringsbaserad trauma-fokuserad behandling för PTSD: en randomiserad kontrollerad studie
På väg mot en effektiv behandling vid fibromyalgi: Objektiv mätning av smärtreglering hos personer som erhållit internetlevererad exponeringsbehandling
LEAP2:s roll för mental hälsa och relaterade ätstörningar
Vägledd internetförmedlad KBT för dermatillomani (DTM) – en randomiserad kontrollerad studie
Dopamin-stabiliseraren OSU6162: Fas-II studie vid bipolär depression
Läkemedelsbehandling av alkoholberoende under graviditet
Effekterna av akut stress på kynureninmetaboliter hos individer med en historik av misshandel som barn med och utan en motståndskraft mot substansberoende
Perinatala faktorers longitudinella inverkan på moder och barns hälsa
Undvikande/restriktiv ätstörning (ARFID) hos barn: samsjuklighet och etiologi
Känslobearbetning hos unga med psykiska besvär
Potentiella riskfaktorer för psykisk ohälsa bland ungdom och vuxna med språkstörning
Epidemiologiska studier av självmordsdödlighet och svår psykisk sjukdom bland svenska ungdomar
Epidemiologiska studier av elbehandling (ECT) för depression
Suicidtankar och suicidrisk hos personer med afasi efter strokevårdens omhändertagande
SAFETY-projektet: Förebygga suicid genom akut behandling för barn och ungdomar
Premenstruella störningar och risk för dödlighet
Stress och arbetsrelaterad psykisk ohälsa bland yrkesverksamma med ADHD
En kliniskt relevant djurmodell för att studera biologiska och psykologiska faktorer av betydelse för alkoholberoende
En genomvid associationsstudie av behandlingssvar på litium i bipolär sjukdom
Klarläggning av underliggande mekanismer och riskfaktorer som bidrar till åldersrelaterade sjukdomar hos individer med ADHD
Internet-delivered cognitive behavior therapy for anxiety related to asthma: evaluation of a novel treatment approach
Neural plasticitet hos deprimerade före och efter behandling med psilocybin.
En kartläggning av det dubbelriktade sambandet mellan övervikt och depression.
Parents with ADHD: parenting, stress and interventions
Invariant Disembedding in Autism - A twin study.
Synaptisk konnektivitet vid autismspektrumtillstånd in vivo
Avoidant/restrictive food intake disorder (ARFID)-providing fundamental epidemiological knowledge on a recently recognized and debilitating condition
Betydelsen av kulturella faktorer och migrationsbakgrund för vårdsökande och behandling inom den specialiserade ätstörningsvården
Vägledd internetförmedlad KBT för trichotillomani och dermatillomani - en radomiserad kontrollerad studie
Intellektuella funktionsnedsättningar i en rättspsykiatrisk kontext
Undersökning av biologisk bakgrund till autismspektrumtillstånd
Immunapsykiatri - när ett felriktat immunförsvar leder till psykiatriska symtom
Akut psykologisk sömnstabilisering för patienter med inläggningskrävande depression
Pharmacological treatment of alcohol use disorders - who, where and with which long term outcomes?
Vägledd internetförmedlad KBT för trichotillomani och dermatillomani - en randomiserad kontrollerad studie
Intellectual disability in a forensic psychiatric setting
Dopamin-stabiliseraren OSU6162: Fas-II studier vid unipolär och bipolär depression.
Reward processing in adolescent de-pression – towards novel markers for treatment change and diagnosis.
An in vivo PET study of the serotonin transporter – longitudinally in patients with depression and in relation to the serotonin 1B receptor in healthy individuals.
Physical activity as prevention for mental illness: predictiv factors of efficiency.
Finns det ett samband mellan serotonintransportören 5-HTT samt serotoninreceptorn 5-HT1B och kognitiv förmåga vid depression?
Dopaminreceptor D3 och det Mesokortikolimbiska Systemets Roll i Anhedoni och Affektiva Syndrom.
Vitamin D’s relation to inflammation and suicidal behavior.
Kognitiva funktioner, självkritik och attityder vid självskadebeteende.
Identification of suicide patients using a soluble biomarker.
Cellulär hälsa vid depression och suicid.
Targeting synaptic dysfunction in bipolar disorder.
Randomized controlled trial of Behavioral Self Control Training vs Motivational Enhancement Therapy for alcohol dependent patients with a goal of controlled drinking.
Artificiell intelligens (maskininlärning) för att predicera behandlingsutfall i internetbaserad kognitiv beteendeterapi inom reguljär vård.
Användande av antidepressiva läkemedel i Sverige.
Risk för depression och ångest vid hormonell antikonception.
Mekanistisk studie av indoler producerade av magtarmbakterier och dess roll för psykisk sjukdom.
Internetbaserad Adolescent Community Reinforcement Approach för Unga Vuxna med Problematisk Alkoholkonsumtion.
Forskningsprojekt som fokuserar på hur sambanden ser ut mellan alkohol- och drogberoenden och självmordsrisk.
Forskningsstudie som undersöker relationen mellan D-vitamin, inflammation och självmordsbenägenhet.
Projekt som undersöker patientsäkerheten och kostnadseffektiviteten i självvalda, brukarstyrda, inläggningar för personer med långvarig överhängande suicidrisk och livshotande självskadebeteende.
Forskningsstudie som undersöker hur online-trakasserier och -mobbning påverkar ungdomars (12-19 år) depressionssymtom och självmordstankar.
St Görans bipolärprojekt.
Biomarkörer för och effekter av litiumbehandling vid bipolär affektiv sjukdom.
En modell för att predicera optimal litium-dos för snabbare behandlingseffekt vid bipolär sjukdom.
Investigating effectiveness of CADDI - CBT for ADHD-Inattentive type. A new treatment protocol addressing the debilitating symptoms of inattention and executive dysfunction.
Stepped-care internet-delivered versus face-to-face cognitive behavioral therapy for children and adolescents.
Identification of biomarkers related to response to ketamine treatment of Major Depressive Disorder.
Validation and extension of a new approach for assessing neuroinflammation in psychosis patients using Positron Emission Tomography using multilevel modelling.
Kognitiv dysfunktion: En genetisk riskfaktor för alkoholberoende?
Prepulse inhibition hos schizofrena, dess koppling till kliniska karakteristiska drag, biologiska markörer, neuroavbildning samt polygena riskfaktorer.
Beskrivning, behandling och långtidsuppföljning av patienter med Pediatric Acute-onset Aeuropsychiatric Syndrome (PANS).
Psychiatric inpatient care for persons with mental ill health - a nursing intervention project.
Kliniska symptombilder vid PANS och PANDAS – Uppföljning av en svensk patientgrupp som utretts för autoimmun genes vid psykiatriska tillstånd.
Prediktion av postpartum depression.
New approach to the treatmentof ADHD through Internet and smartphones – from impairment to improvement.
Betydelsen av immunaktivering för patofysiologin vid schizofreni.
Internet delivered Cognitive Behavior Therapy for Antenatal Depression: A Randomized Controlled Trial.
Internetförmedlad och konventionell kognitiv beteendeterapi för hälsoångest: En randomiserad kontrollerad non-inferiority-prövning.
Mechanisms underlying the monoamine stabilizer OSU6162 - A potential novel treatment for Alcohol Use Disorder.
Insomni och depression – fördjupning och uppföljning av behandling.
Läkemedelsbehandling och risk för återinsjuknande vid bipolär sjukdom – en populationsbaserad kohortstudie.
Hälsoekonomiskt perspektiv på självvald inläggning – ett nytt behandlingsverktyg för patienter med långvarig ätstörningssjukdom.
Förbättrad diagnostik och behandling av posttraumatiskt stressyndrom och samtidigt alkoholberoende hos kvinnor.
Interpersonellt fungerande vid anorexia nervosa före och efter behandling i en randomiserad och kontrollerad studie.
Applikation för smartphone som stöd i ätstörningsbehandling.
Har kognitiv dysfunktion samband med serotonintransportören 5-HTT och serotoninreceptorn 5-HT1B hos vuxna patienter med egentlig depression?
Om den patofysiologiska rollen av Cacna1c i psykiatrisk sjukdom.
Hjärnans plasticitet efter kognitiv beteendeterapi för socialt ångest.
The molecular pharmacoepidemiology of suicidality.
En neurokemisk strategi för att belysa betydelsen av inflammatoriska processer vid bipolär sjukdom.
Identifiering och kvantifiering av potentiella biomarkörer i cerebrospinalvätska vid AST och ADHD.
PET studie av dopamin D1-receptorn i relation till emotionellt och interpersonellt beteende – betydelse för psykopati?
Vad förorsakar kognitiv störning vid bipolärt syndrom.
Jämförelse mellan ECT och dTMS av effekt och kognitiva biverkningar vid behandling av depression.
Internetbaserad behandling för ungdomar med självskadebeteende utan suicidavsikt.
Affektfobiterapi för patienter med alkoholberoende.
Kan patientens förståelse för den egna tankeprocessen påverka den anorektiska hjärnan?
PET studies of monoaminergic systems in major depression and its treatment.